Forskning

E&P ~ Oljeservice ~ 12 selskap ~ 2 forvaltningsorgan ~ 3 vekststrategier


“Hvilken effekt har oljeserviceselskapenes vekststrategier hatt på bransjens innovasjonsevne?”

 

En empirisk forskningsstudie fra tolv av de største globale oljeserviceselskapene som opererer i Norge innen oppstrømsdelen av verdikjeden, samt to statlige forvaltningsorgan. 

Kjør på med leveranser! Volum, volum, volum. Dette vokser til himmels. Ikke bra for innovasjonsevnen. Tror kompetansen er der, men er brukt feil. Ikke prioritert. Både oljeservice og oljeselskapenes skyld. Innovasjonsmessig er dette trist. Innovasjonsarbeid er langsiktig, men vår næring er ikke kjennetegnet av langsiktighet!” (K)

“Jo mer oppkjøp jo mindre innovasjon, enkel matematikk. Hvis det bare er en i markedet så skjer det ikke innovasjon. Mindre konkurranse gir mindre innovasjon.” (B)

“Etter oppkjøpene er selskapene innrettet for å levere, som har ført til at innovasjonsevnen drepes.” (L)

“Fokus på komplette produkter kan ses på som en kjedereaksjon, en effekt av kontraktsmodeller. Bransjen som selv dreper innovasjon, og er mange lysår unna å tenke plattform som bil og flyindustrien der det er mye mer allianser og utveksling av IP.” (J)

 

 

FOREDRAG FOR EXECUTIVES 

“Krise i oljeservice –
har bransjen seg selv å takke?” 

Foredraget gir et innblikk i de viktigste hovedfunnene i en ny forskningsstudie fra NTNU med overraskende og oppsiktsvekkende funn. Studien tar utgangspunkt i den enorme vekstperioden i oljeservicebransjen før krisen inntraff. Vi deler av de erfaringer vi har gjort oss gjennom forskningen, og hvilken effekt vekststrategiene har hatt på bransjens innovasjonsevne. Informantene er hovedsaklig styreledere og executives, samt noen direktører for innovasjon og forretningsutvikling.

Verdien for deg og ditt lederteam er økt innsikt og kunnskap for at dere skal lykkes bedre med innovasjon og fremtidig vekst i eksisterende og nye markeder. Foredraget gir også innsikt i effektene av insentivordninger fra operatørene, og hvordan disse kan påvirke innovasjonsevnen til leverandørene i bransjen fremover. 

Gjennom foredraget ønsker vi å inspirere og engasjere, med fokus på læring fra forrige vekstperiode og hvordan man kan lykkes med innovasjon og ny vekst i den kommende oppturen.

 

“Ekstremt kortsiktig tenking, ny teknologi blir sett på som høy risk. Det er ikke fokus på innovasjon nå heller fordi oljeselskapene ikke vil ha ny teknologi. Har eksempler på oljeselskaper som heller går tilbake til gårsdagens teknologi. Ofrer inntekt for å spare penger. Bildet at vi er så innovative har blitt drept.” (N*)

“Insentiver på kontraktsiden har hindret effektivisering og prosessinnovasjoner da man har hatt mennesker på felt som har field margin og inntekt. Oljeselskapene sitter på nøkkelen i form av at de setter opp insentivene og alle drivere til innovasjon.” (B)

“De som i dag tar i bruk nye forretningsmodeller vil ha et stort fortrinn, gjerne enda viktigere enn teknologi. De som kun presser leverandører på pris, har ikke optimalisert seg for fremtiden.” (I)

“Vekst gjennom innovasjon krever et langsiktig fokus, en større appetitt for risiko, at man anerkjenner verdien av nye kilder til vekst, at man unngår å utvikle produkter, tjenester og forretningssystemer som tenderer mot det man allerede har i kjernevirksomheten, og til sist at man har insentiver som støtter alle disse faktorene.” (BCG – The Most Innovative Companies 2015)

 

BAKGRUNN FOR FORSKNINGEN

Studien har tatt utgangspunkt i den enorme vekstperioden for oljeservicebransjen forut for markedsendringen i 2014, utløst av et dramatisk fall i oljeprisen. Dette førte bransjen inn i en krisesituasjon preget av massive nedbemanninger. Store aktører i oljeservice omtalte framtidsutsiktene som beksvarte med en ordreinngang tilnærmet lik null. 

Forut for krisen hadde oljeserviceselskapene en enorm vekst i omsetning og ansatte, som et resultat av det store leveransevolumet som oppstod gjennom økt etterspørsel i markedet. Dette førte også med seg en eksponensiell kostnadsvekst mange betegner som lite bærekraftig. Selv om oljeserviceselskapene i denne perioden oppnådde en eventyrlig økonomisk suksess isolert sett, stiller studien spørsmål ved om veksten har gått på bekostning av innovasjon i bransjen.

Problemstillingen er dagsaktuell fordi innovasjonsevnen til selskapene i bransjen er avgjørende for å lykkes i den påkrevde omstillingsprosessen selskapene nå står ovenfor. Læringseffekten er viktig både for bransjen, men også for samfunnsutviklingen og videre forskning innenfor innovasjonsfaget.

 

LAST NED FORSKNINGSRAPPORTEN

OM FORSKERNE

Forskerne jobber til daglig som strategisk rådgivere innen innovasjon og digitalisering for Innovationizer AS. De bistår med digital transformasjon, strategi- og forretningsutvikling i bedrifter som søker vekst i eksisterende og nye markeder.

Formelt har forskerne master i organisasjon og ledelse med spesialisering i strategi og forretningsutvikling og er i tillegg sivilingeniør i datateknikk. Forskerne har lang strategisk og operasjonell erfaring fra mellomstore og store globale aktører i flere bransjer som blant annet Kongsberg, National Oilwell Varco, Teleplan Globe og Webstep.